معاون دبیرستان وپیش دانشگاهی

عنوان پست :‌ معاون        واحد سازماني : دبيرستان و پيش دانشگاهي

 

- شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي زير نظر رئيس آموزشگاه وظايف زير را انجام مي دهد :‌

- همكاري با رئيس دبيرستان در انجام وظايف مربوط به شغل.

- همكاري با ديگر معاونين آموزشگاه در انجام وظايف مربوط.

- ايجاد هماهنگي و تقسيم كار براساس شرح وظايف با ديگر معاونين دبيرستان و     پيش دانشگاهي باتوجه به نظرات رئيس آموزشگاه.

- سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي دانش آموزان براساس موازين شرع مقدس اسلام و اصل ولايت فقيه.

- اهتمام در به وجود آوردن محيط كاملاً اسلامي در دبيرستان و نظارت دقيق بر طرز رفتار و اعمال دانش آموزان در محيط دبيرستان براساس موازين شرعي و دستور عمل هاي انضباطي مربوط.

- تمهيد مقدمات و ايجاد امكانات لازم در زمينه برگزاري مراسم مذهبي و صبحگاهي و نمازجماعت و بزرگداشت ايام مذهبي و رفع نارسائيها و كمبودهاي احتمالي در اين زمينه.

- تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم از وقايع و اتفاقات جاري در آموزشگاه و ارائه گزارشهاي لازم در اين زمينه با رئيس آموزشگاه.

- حضور در آموزشگاه قبل از شروع ساعت كار و رسيدگي به نظافت كلاسها و محيط مدرسه و خروج از آن پس از اتمام ساعت كار.

- رسيدگي به ورود و خروج دانش آموزان و ثبت غيبت هاي آنان در دفاتر مخصوص و بررسي علت غيبت آنها.

- شناسايي دانش آموزاني كه ناهنجاريهاي رفتاري دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذيربط با اطلاع و اجازه رئيس آموزشگاه.

- اقدام به ارسال گزارش غيبت دانش آموزان براي اولياء آنها حداكثر تا دو روز بعد.

- مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب دبيران و ساير كاركنان مدرسه و ثبت غيبت ها در دفاتر مخصوص و گزارش آن به رئيس آموزشگاه.

- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه امتحانات با همكاري مدير دروس.

- مراقبت در حسن اجراي برنامه هاي امتحانات و گزارش آن به رئيس آموزشگاه.

- همكاري با رئيس دبيرستان در مورد ثبت نمرات در كارنامه هاي اصلي و گواهينامه هاي موقت دانش آموزان حداكثر بيست روز پس از خاتمه امتحانات هر نوبت.

- نظارت و مراقبت بر امور مربوط به بايگاني آموزشگاه و معرفي دانش آموزان سال آخر براي امتحانات نهايي و همكاري با رئيس آموزشگاه در اين خصوص.

- شركت در جلسات شوراي دبيران و انجمن اولياء و مربيان و ساير جلسات متشكله در آموزشگاه برحسب مورد.

- مراقبت بر انجام امور دفتري و مكاتباتي آموزشگاه.

- نظارت و همكاري در انجام برنامه هاي پرورشي و فوق برنامه در آموزشگاه.

- نظارت و مراقبت در امر بهداشت دانش آموزان در آموزشگاه.

- نظارت و مراقبت مستقيم بر نحوه رفتار و حركات و طرز پوشش دانش آموزان در دبيرستان بخصوص رعايت حجاب اسلامي براي دختران دانش آموز و پوشش اسلامي مناسب براي دانش آموزان پسر.

- نظارت بر كار و فعاليتهاي مستخدمين، سرايدار، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي آموزشگاه.

- انجام كليه امور آموزشگاه در غياب رئيس مدرسه براساس اختيارات تفويض شده.

- تهيه پيش نويس گزارشها و مكاتبات مربوط.

- انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم.

تغییر قالب صفحه