خلاصه‌اي از قوانين و مقررات مهم مربوط به جانبازان
خلاصه

خلاصهاي از قوانين و مقررات مهم مربوط به جانبازان

 قانون حالت اشتغال

حق پرستاري

 واگذاري خودرو

 بيمه عمر و حوادث

 كمك معيشت

 بيمه تكميلي

 مناسب سازی محيط و اماکن عمومی

مسكن جانبازان

آمـوزش

 معافيت از خدمت نظام وظيفه

 قانون پرداخت حقوق و مزايا به جانبازان بسيجي

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبــــازان ‌انقلاب‌اسلامي مصوب 31/3/74

آئين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات مصوب 8/3/80 هيئت وزيران

آئين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون تسهيلات مصوب 15/8/79

آئين‌نامه اجرايي قانون حـالت اشتغال

آئين‌نامه اجراي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان

قــانــون حقوق والدين بازنشستـــــه و وظيفه و مستمري‌بگير شهدا و جانبازان و مفقودين مصوب 20/9/67

تصويب نامه راجع به تسهيلات و تخفيف در بهاي بليط مسافرتهاي هوائي داخلي‌وخارجي به خانــــواده درجه اول جانبازان قطع‌نخاع مصوب 13/4/72

قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مصوب30/11/67 مجلس شوراي اسلامي

قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب مصوب13/12/68:

 قانون حالت اشتغال:

به استناد اين قانون مصوب 30/6/72 و آئين‌نامه اجرائـي آن بــه شمــاره 9866/ت245هـ مصوب 2/7/73 و برابر مفاد آن جانبازان بالاي 25% از كار افتاده كلي، با تائيد كميسيون پزشكي بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت برابر با يك فرد شاغل در دستگاه‌هاي دولتي از حقوق و مزاياي مربوطه بر خوردار مي گردند.

   حق پرستاري:

به استناد تبصره 4 قانون بودجه سالهاي 78- 79 و80و همچنين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حق پرستاري مشمول آندسته از جانبازان 50% به بالا و اعصاب و روان و شيميائي حاد مي‌گردد كه برابر تشخيص كميسيون پزشكي بنياد لازمست از آنان پرستاري و مراقبت به عمل آيد.ميزان حق پرستاري با توجه به ميزان نياز به مراقبت بر مبناي حداقل حقوق و مزاياي كارگري (قانون كار) و ضرايب تعيين شده توسط سازمان امور جانبازان پرداخت مي‌گردد.

   واگذاري خودرو:

بنا به مصوبه هيئت محترم وزيران در تاريخ 15/12/78 و آئين‌نامه اجرائي قانون واگذاري خودرو به شماره 10131/ت22893هـ مورخ 16/3/79 به جانبازان بالاي 50% براي يكبار يكدستگاه خودرو واگذارمي‌گردد بر اساس اين قانون شركت ايران خودرو موظف گرديده، سالانه 4000دستگاه خودرو پيکان، سهميه جهت جانبازان در نظرگرفته و تحويل نمايد. مطابق اصلاحيه قانون، 40% تخفيف از قيمت كل و60% تسهيلات (وام) از منابع بودجه كشوري به جانبازان تحويل مي‌گردد.

  بيمه عمر و حوادث:

بازماندگان جانبازان متوفي كه سن آن‌ها حداكثر70سال باشد و فوت آن‌ها ناشي از خودكشي نباشد بر اساس مصوبه شمــاره 47698/ت20126/هـ مورخ 17/7/78 مبلغ000/000/30ريال توسط شركت بيمه ايران پرداختخواهدشد. همچنين به بازماندگان جانبازاني كه بر اثر حادثه دچار نقص عضو يا از كارافتادگي كلي گردند مبلغ سي ميليون ريال (000/000/30) و در صورت نقص عضو جزئي ضريبي از مبلغ سي ميليون ريال پرداختخواهدشد. و براي جانبازان بالاي 50% مبلغ غرامت فوت و حادثه 50 ميليون ريال مي‌باشد.

   كمك معيشت:

      به استناد قانون بودجه سال هاي 1381- 1380به آن دسته از جانبازان بالاي 50% از كار افتادگي كلي مبلغي به عنوان كمك به هزينه‌هاي زندگي و مايحتاج ضروري پرداختمي‌گردد.

 

  بيمه تكميلي:

كليه جانبازان داراي درصد از كار افتادگي ناشي از جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي و نيز خانواده جانبازان 25% و بالاتر بر اساس بندج ماده 37 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/79 به شرح زير تحت پوشش بيمه تكميلي قرارگرفته و از مزاياي آن بهره‌مند ميگردند. ماده 37 بندج قانون برنامه سوم «تامين100% هزينه بيمه‌همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها توسط دولت»

مناسب سازی محيط و اماکن عمومی:

ماده193 بندج ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي مناسب‌سازي محيط و اماكن‌عمومي و استفاده رايگان از آمبولانس جهت جانبازان70% قطعنخاعي.

 مسكن جانبازان:

ماده 139 بندج از ق- ب – س در خصوص جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر اعطاي تسهيلات بانكي جهت خريد و يا ساخت مسكن با حداقل كارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.

ماده 141 به‌منظور حمايت از ايثارگران و جانبازان دولت مكلف است مشكل مسكن آنان را تا پايان برنامه پنج ساله سوم به طور كامل حلنمايد.

 آمـوزش:

بند (ب و ج ) از ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اذعان مي دارد:

جانبازان بالاي25% به طور كامل از پرداخت كامل شهريه در دوره هاي شبانه و دورههاي خاص معاف بوده و همچنيـن فرزنـدان جانبازان 25% به بالا كه عدم تمكـن مالـي آن‌ها حسب مورد به تائيـد دستگاه‌هاي ذيربط ميرسد از پـرداخت شهريه معاف مي‌باشند.

   معافيت از خدمت نظام وظيفه:

به مشمولان نظام وظيفه داراي شرايط خاص بر اساس مقررات اعطاي امتيازات ويژه مصوب سال 75 و متعاقباً با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و تائيد مقام معظم رهبري در تاريخ 30/7/80به شماره 23/14/201/م/4ن كه براي سه سال ديگر تمديد گرديد امتيازات زير به مشمولان جانباز اعطاء مي‌گردد.

1- يكي از فرزندان جانباز 40% و بالاتر

2- كليه مشمولان جانباز بالاي 15%

  قانون پرداخت حقوق و مزايا به جانبازان بسيجي:

به موجب ماده 175 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آندسته از جانبازان بسيجي و وظيفـــــه كه به سبب آسيبهاي وارده قدرت ادامه خدمت را از دست ميدهند (در صورتي كه مشمول قانون حالت اشتغال قرار نگيرند)از حقوق ماهانه بر خوردار ميگردند. (اين قانون اجرا نمی گردد).

قانون تسهيلات استخــــدامي و اجتماعي جانبــــازانانقلاباسلامي مصوب 31/3/74:

ماده 4- كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت آن دستگاه بودهاند فقط براي يكبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

 ماده 6- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز ( براساس استعلام از مراجع ذيربط) به حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي محسوب نمايند.

ماده 7- بمنظور بهره‌برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شوون جانبازان، دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده‌استفاده نمايند.

ماده 8- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير رسمي خود حسب درخواست آنان وپس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.

ماده9- ميزان کسر ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانائي آنان در آئين نامه اجرايی اين ماده مصوب هيأت وزيران پيش بينی شده است.

- آئين‌نامه اجراي مواد 9 و 11 موضوع چگونگي اجراي مواد مذكور را نسبت به كسر ساعات كار جانبازان مستخدم دستگاه ها و چگونگي محاسبه آن به عنوان اضافه كار، افزودن بر مرخصي و يا سنوات خدمتي روشن مي نمايد.

ماده10- واحدهاي غيردولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد(50%) حق بيمه كارفرمايي شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار، از حداقل پنجاه درصد(50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به پرداخت حق بيمه فوق خواهد بود.

ماده11- ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه عهده‌دار پرستاري و مراقبتهاي ويژه جانبازان مي گردند( بنابر راي كميسيون پزشكي بنياد ) تا حداكثر نصف ساعات كارهفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت0

ماده12- به‌منظور ارتقاي سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن فراهم آوردن امكانات لازم براي آموزشهاي كوتاه مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت ماموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند.جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي مربوط بهره‌مند خواهند شد.

- آئين‌نامه اجرايي ماده 12 مصوب 2/8/78 هيأت وزيران موضوع ماموريت آموزشي جانبازان دانشجو و حفظ پست سازماني آن‌ها وخدمت دو برابر مدت آموزشي براي استفاده کننده و حداكثر ميزان ماموريت آموزشي را مشخص مي نمايد.

ماده13- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌نمايند يا مي‌توانند زمينه اعطاي آن را از سوي دستگاه‌هاي ديگر فراهم آورند جانبازان را در اولويت قراردهند. (نحوه و ميزان تسهيلات در آئين نامه اجرائی مصوب هيأت وزيران پيش بينی شده است).

ماده14- كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند به‌منظور رسيدگي هر چه بهتر به جانبازان انقلاب اسلامي، يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرايي دستگاه را موظف به رسيدگي به امورجانبازان نمايند.

ماده15- آندسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي نمايند«شهيد» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط تحت پوشش بنياد شهيد قرار        مي گيرند.

ماده16- بنياد مجاز است كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوطه اقدام نمايد.

ماده17- آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگر به نحوي از انواع استخدام مشغول به كار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش‌بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند.

ماده 18- كليه دستگاهها مكلف به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و سايرامتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند.

ماده19- كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تأئيد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آن‌ها اقدام نمايند.

 آئين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات مصوب 8/3/80 هيئت وزيران

خلاصه آئين‌نامه

با هدف ارتقاء سطح علمي و مهارتهاي شغلي جانبازان و تكليف دستگاه‌ها مبني بر اعزام مستخدم جانباز جهت طي دورههاي آموزشي با حفظ پست سازماني يا پست همطراز و پرداخت حقوق و مزاياي مستمـــر وتسهيلات و مزاياي بهره وري، عيدي، كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي و تكليف جانبازان استفادهكننده از ماموريت آموزشي مبني بر پرداخت مزاياي دريافتي درصورت عدم موفقيت در دوره آموزشي و يا اخراج با عذرغير موجه از اهم مسائل آئين‌نامه مربوطه مي‌باشد

آئين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون تسهيلات مصوب 15/8/79

 خلاصه آئين‌نامه

تامين مسكن جانبازان 25% به بالا، تهيه زمين يا واحد مسکونی به صورت اجاره به شرط تمليک براي 32000نفر طي برنامه زمانبندي شده پنج ساله با تـوافق بنياد با توجه به سياست های كلي كشور و تكليف سازمان مديريت برنامه‌ريزي كشور ( پيش‌بيني در لوايح بودجه) در هر سال با هماهنگي بنياد و وزارت مسكن و بانك مركزي جهت تخصيص وام مسكن جهت 16000نفر در سال با سود4% و تكليف وزارت كشور و شهرداريها بر واگذاري بخشي از غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار، بازارچه ها و كيوسكهاي مطبوعاتي و تخفيف بهاي بليط هواپيما و قطار به ميزان 50% و همراه جانباز با تشخيص بنياد و تكليف وزارت نيرو مبني بر معافيت از پرداخت هزينه مصرفي برق جانبازان 50% به بالا تا 80كيلو وات ساعت در مناطق غير گرمسيري و 100كيلووات در مناطق گرمسيري و50% تخفيف بهاي حق انشعاب براي جانبازان 25% به بالا تا حد كنتور25 آمپر تک فاز براي يكبار و50% حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني متعارف براي يكبار و حق انشعاب گاز به طور رايگان براي جانبازان 25% به بالا تا حد كنتورG6   براي يكبار و اختصاص بخشي از ظرفيت تختهاي بستري بيمارستان‌ها به جانبازان واختصاص سهميه حج و زيارت سالانه تا هزار نفر با اولويت جانبازان بالاي 50% واختصاص بخشي از ظرفيت دوره هاي آموزشي فني و حرفه‌ای از سوي وزارت كار به جانبازان، اولويت واگذاري زمين و بذرو كود و غيره جهت كشاورزي واختصاص يك خط تلفن ثابت براي جانبازان25% به بالا و خط همراه به جانبازان 50% به بالا خارج از نوبت و اختصاص بخشي از ظرفيتهاي سالنهاي ورزشي به جانبازان از سوي سازمان تربيت‌بدني و اختصاص5% از ظرفيت استخدامي دستگاه ها به جانبازان ازامتيازات و اهم موضوعات آئين‌نامه مي‌باشد.

آئين‌نامه اجرايي قانون حـالت اشتغال:

اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و قضات مشمول اين آئين‌نامه هستند، از تاريخ تصويب قانون (30/6/72) حقوق حالت اشتغال مشمولان اين آئين‌نامه همانند مستخدمان شاغل همطراز تعيين مي‌گردد و همواره از دو گروه يا درجه بالاتر از گروه يا درجه استحقاقي استفاده مي نمايند.

در صورت فوت جانباز قبل از رسيدن به سن بازنشستگي از تاريخ فوت تا رسيدن به سن بازنشستگي حقوق و مزايا يا مستمري دريافت مي نمايند.

آئين‌نامه اجراي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان:

كليه دستگاه ها كه مشمول اين قانون مي‌باشند در صورت درخواست كتبي جانباز به شرط داشتن بيست سال تمام خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي و ساير شرايط مندرج در اين آئين‌نامه و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي به استثناي مشمولين قانون كار می توانند بازنشسته نمايند.

قــانــون حقوق والدين بازنشستـــــه و وظيفه و مستمريبگير شهدا و جانبازان و مفقودين مصوب 20/9/67:

والدين شهدا و مفقودين و جانبازان در صورتي كه در اجراي قانون استخدام كشوري استحقاق دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كار افتادگي را داشته باشند مخيرند كه از حقوق بازنشستگي، وظيفه از كار افتادگي مقرره براساس قانون استخدام كشوري برخور دار گردند.

قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب مصوب13/12/68:

وزارت بازرگاني مكلف است با رعايت بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب جانبازان كه داراي محل كسب ملكي يا اجارهاي مي‌باشند اقدامنمايد. مشمولين اين قانون نبايستي داراي شغل ديگري بوده و يا موافقت اصولي گرفته باشند.

تصويب نامه راجع به تسهيلات و تخفيف در بهاي بليط مسافرتهاي هوائي داخليوخارجي به خانواده درجه اول جانبازان قطعنخاع مصوب 13/4/72:

تسهيلات و تخفيفهاي مقرر در بهاي بليط مسافرتهاي هوايي داخلي و خارجي جانبازاني كه به دليل قطع نخاع يا درصد بالاي معلوليت به تنهايي قادر به مسافرت نبوده و نياز به مراقبت در طول سفر را دارند و بهاي بليط يك نفر همراه  (ترجيحاً از خانواده درجه اول ايشان).

قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب30/11/67 مجلس شوراي اسلامي:

به موجب اين قانون وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و كليه سازمان هائيكه شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذكر نام است موظفند40% سهميه ظرفيت پذيرش دانشجويي خود را در رشته‌هاي كارداني و كارشناسي و20% سهميه پذيرش خود را در مقطع كارشناسي ارشد و دكتری به جانبازان 25% و بالاتر و خانواده آن‌ها كه بترتيب 75% از قبولي آخرين دانشجوي پذيرفته شده را در مقطع كارشناسي و 80% نمره آخرين قبولي را در رشته‌هاي كارشناسي ارشد و بالاتر به دست آورند اختصاص دهند.

قانون اصلاح تبصره 6 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی مصوب 30/6/1372

 ماده واحده ـ تبصره 6 ماده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به شرح ذیل اصلاح می گردد .

تبصره 6ـ

الف ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین شهید ، جانباز از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اعم از لشکری و کشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت خواهد شد . سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی بنیادهای مذکور اعتبار مورد نیاز این قانون را در بودجه سالانه پیش بینی و به حساب آنان منظور نماید .

ب ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است مطالبات معوقه مشمولین فوق الذکر را از اعتبار دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به اعتبار بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضفعان و جانبازان انقلاب اسلامی اضافه نماید .

ج ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18/11/1360 را در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار دهد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/10/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

قانون حمايت از آزادگان ( اسرای آزاد شده ) بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368

ماده 1ـ اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند .

ماده2ـ اسرای آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در صورت سلامت روحی و جسمی در صورتیکه بیش از شش ماه در اسارت بوده اند از خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند و در صورتیکه کمتر از شش ماه اسیر باشند به میزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظیفه آنان کسر می گردد و اداره وظیفه عمومی مکلف است با اعلام نظر بنیاد شهید نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنان فوراً اقدام نماید .

تبصره1ـ ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه یا بیشتر به زندان افتاده اند مشمول این قانون می باشند .

تبصره 2 ـ افراد غیر نظامی که در بدو تهاجم نظامی دشمن به طور عادی به اسارت درآمده اند در صورتیکه شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده باشند مشمول این قانون خواهند بود و در موارد تردید استعلام از وزارت اطلاعات ضروری است .

تبصره 3 ـ اسرای آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوین ، مابه التفاوت ، خسارت وارده و غیره ناشی از اجرای این ماده معاف بوده و صدور کارت پایان خدمت به منزله تسویه حساب نیز تلقی می گردد .

ماده3 ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به صدور فوری شناسنامه جدید جمهوری اسلامی برای عموم اسرای آزاد شده اقدام نماید .

ماده 4 ـ کلیه دستگاههایی که به نحوی خانواده های اسراء را بر طبق آئین نامه ها و ضوابط خاص خود حمایت می نموده اند موظفند پس از آزادی اسراء تا یک سال کماکان به حمایت خود ادامه دهند .

ماده 5 ـ اسرای آزاد شده که در جریان جنگ تحمیلی و مدت اسارت به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد امور جانبازان به درجه جانبازی نائل شده اند یا بر اثر ضایعات ناشی از دوران جنگ و اسارت جانباز و یا از کارافتاده می شوند با صلاحدید مقام رهبری تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار خواهند گرفت و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد .

تبصره 1 ـ معالجه و درمان این عده از جانبازان با اولویت از سوی بنیاد جانبازان انجام می گیرد .

تبصره 2 ـ تشخیص لزوم اعزام اسرای آزاد شده جانباز و بیمار به خارج از کشور بعهده کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان می باشد .

ماده 6 ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند  و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده می شوند تا بهبود کامل اقدام و گواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تأمین خدمات درمانی همانند کارکنان مشمول قانون تأمین خدمات درمانی ( بدون پرداخت حق تأمین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقررات درمانی دیگری قرار نگرفته باشند ) صادر نمایند .

تبصره 1 ـ هزینه خدمات ارائه شده از سوی بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی به اسرای آزاد شده براساس
تعرفه های وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سوی وزارت مذکور پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 ـ اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح همه ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود .

ماده 7 ـ اسرای آزاد شده که با تشخیص کمیسیون مربوطه از کار افتاده کلی شناخته شوند در صورتی که مشمول
هیچ یک از قوانین و مقررات برقراری حقوق وظیفه یا مستمری از کارافتادگی جانبازان نباشند متوسط حقوق وظیفه و مستمری از کارافتادگی جانبازان موضوع قانون برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح ... مصوب 18/11/1360 توسط دستگاه مربوطه موظف است مابه التفاوت را برای نیل به زندگی متعارف پرداخت نماید و سایر آزادگان بر حسب مورد مشمول قوانین و مقررات از کارافتادگی جانبازان ذیربط خواهند شد .

ماده 8 ـ اسرای آزاد شده که قبل از اسارت در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول این قانون بوده اند می توانند پس از آزادی تا مدت یک دهم زمان اسارت ( حداقل 2 ماده و حداکثر 6 ماه ) با استفاده از حقوق و مزایای مستمر استراحت نمایند .

تبصره ـ کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخیره می گردد و در صورت تمایل و درخواست فرد آزاده ، معادل حقوق و مزایای مدت مذکور به وی پرداخت می گردد .

ماده 9ـ کلیه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرایی که آزاد شده یا می شوند حداقل در شغل سازمانی قبل از اسارتشان و یا همطراز آن از نظر سطح حقوق  و مزایا و شئونات شغلی اقدام و امکان اشتغال به کار آزادگانی که کارمند دولت بوده و مایلند در محل سکونت فعلی خانواده خود بمانند را فراهم نمایند .

تبصره 1 ـ در صورتی که به دلیل عدم توانائی جسمی فرد آزاده یا به دلیل اشتغال پست سازمانی مربوط توسط متصدی دیگر ، امکان اشتغال فرد در پست سازمانی قبلی یا همطراز آن وجود نداشته باشد ، در صورت کاهش حقوق و مزایا مابه التفاوت حقوق و مزایای جدید با حقوق و مزایای پست قبلی بایستی به دریافتی وی اضافه گردد .

تبصره 2ـ در مواردی که ارتقاء به پست سازمانی جدید نیازمند دوره های تخصصی و آموزشی ویژه باشد دستگاه ذیربط موظف است اولویت برقراری دوره مزبور را برای آزادگان تسهیل نماید .

ماده 10ـ محدویت بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههای دولتی الزام نیست .

ماده 11ـ کلیه دستگاهها مکلفند وضعیت استخدامی اسرای آزاد شده که در هنگام اسارت در استخدام غیر رسمی یا موقت داشته اند با درخواست کتبی آنان و تأیید دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان به رسمی ، ثابت ، دائم و یا عناوین مشابه تبدیل نمایند .

ماده 12ـ اسرای آزاد شده از لحاظ مستثنی بودن از تبصره 60  قانون بودجه سال 1364 کل کشور همانند خانواده های شهداء و جانبازان خواهند بود و کلیه دستگاهها موظفند از تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را با رعایت ضوابط و مقررات از میان اسیران آزاد شده ای که نیاز به اشتغال دارند ضمن هماهنگی با بنیاد شهید تأمین نمایند .

ماده 13ـ مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع موظف است کسورات بازنشتگی را در قانون بودجه سال بعد پیش بینی و به صندوق های بازنشستگی ذیربط پرداخت نماید .

تبصره ـ نحوه ارتقاء و ترفیعات آزادگان پرسنل نیروهای مسلح تابع دستورالعملی است که به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا برسد .

ماده 14ـ مدت معالجه آزادگان و استراحتهای بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه خدمت رسمی مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

ماده 15ـ آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامه های حمایتی هستند چنانچه تا قبل از زمان باز توانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند شهید تلقی و خانواده آنان تحت پوشش حمایتی بنیاد شهید قرار خواهند گرفت .

در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت به سازمان تأمین اجتماعی ، از مستمری فوت و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند نمود .

ماده 16ـ برای جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از تولیدی ( تعاونی ، کشاورزی ، خدماتی و ... ) کلیه بانکهای سراسر کشور موظفند نسبت به اعطاء وام با حداقل کارمزد و هر گونه تسهیلات بانکی اقدام نمایند . آئین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزاد شدگان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .

ماده 17ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی و شورایعالی بانکها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحد تولیدی ( تعاونی ، خدماتی و کشاورزی ) دارند اولویت قائل شده و تسهیلات لازم جهت احداث واحدهای مذکور از طریق در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی در پنج سال اول بهره برداری اقدام نماید .

ماده 18ـ کارفرمایان کارگاهها ، کارخانجات و مؤسسات خصوصی که به نحوی از امکانات و خدمات دولتی نظیر ارز ، انرژی ، مواد اولیه ، اعتبارات بانکی و غیره استفاده می نمایند موظفند آن دسته از آزادگانی را که قبل از اسارت در واحدهای آنان به کار اشتغال داشته اند مجدداً به کار گرفته و نسبت به غیر شاغلین در استخدام  جدید برای اشتغال آنان الویت قائل شوند .

ماده 19ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف 50% مالیاتی اعطاء نماید .

ماده 20ـ اسرای آزاد شده کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون مکفند با دستگاه مسئول رسیدگی به امور اسرای آزاد شده همکاری نموده و بخشی از خدمات و امکانات خود را در زمینه های ( درمان ، توانبخشی ، تهیه مسکن ، ایجاد اشتغال ، تحصیل ، تهیه وسایل زندگی ، اعطای معافیتهای عوارض و مالیاتی ، اعطای وامهای ازدواج و ضروری ، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی عمرانی و صنفی ، برقراری مستمری ، تهیه وسائط نقلیه شخصی و همگانی ، دادن موافقت اصولی و پروانه های صنفی ، ساختمانی و پایان کار ، تهیه کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده و مصالح ساختمانی ، انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و ... ) به انجام امور اسراء آزاد شده تخصیص دهند . آئین نامه های اجرایی این ماده ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 21ـ اسرای آزاد شده داوطلب استخدام در دستگاههای مذکور در ماده 23 از شرط حداقل تحصیلات مندرج در بند«ج» ماده 14 قانون استخدام کشوری معاف می باشند و با سواد خواندن و نوشتن می توانند استخدام شوند و دستگاههای ذیربط موظفند وسایل ادامه تحصیل این قبیل افراد را فراهم نمایند .

تبصره ـ مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می شود .

ماده 22ـ وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند که با تشکیل دوره های فشرده کوتاه مدت جبران عقب افتادگی تحصیلی دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرک تحصیلی لازم به آنان اعطاء نمایند . وزارتین مذکور آئین نامه اجرائی لازم را ظرف دو ماه تهیه و به تأیید هیأت وزیران می رسانند .

ماده 23ـ کلیه وزاتخانه ها ، سازمانها و دستگاههای قضائی ـ نهاد ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی ـ سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ـ مؤسسات و شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، بانکها ، شرکتهای بیمه ، مؤسسات و شرکت ها و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش مؤسسات دولت ،  جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و کلیه شرکتها و مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، کلیه مؤسسات و شرکتها و کارخانجاتی که به هر نحوی از سهام یا سرمایه گذاری و یا کمک مالی دولت استفاده می نمایند و مصادره ای ها و مؤسسات واگذاری دولت به مؤسسات فرهنگی خیریه و عام المنفعه و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند و در این قانون اختصاراً دستگاه نامیده شده است .

ماده 24ـ دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون موظفند کلیه اقداماتی را که در برنامه حمایت از اسرای آزاد شده قرار می گیرد با هماهنگی دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان اجرا نمایند .

ماده 25ـ اعتبارات لازم برای هزینه های مربوط به کلیه امور آزادگان از محل های اعتبارات دفاعی ردیف 503041 برای سال جاری و برای سالهای آتی در بودجه عمومی کشور تأمین گردد .

ماده 26ـ اسرای آزاد شده موضوع این قانون ، در شمول کلیه امتیازات اعطائی ( که قبلاً در قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقررات قانونی برای رزمندگان پیش بینی شده است و در این قانون به آن اشاره ای نشده است ) خواهند بود .

تبصره ـ مدت اسارت اسرای آزاد شده برای احتساب امتیازات این قانون معادل دو برابر مدت حضور در جبهه محسوب می گردد .

ماده 27ـ اجرای مفاد مواد 9 و 11 مصوب و ایجاد اشتغال دولتی در ماده 19 مشروط به تأیید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروط به تأیید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود .

ماده 28ـ آئین نامه های اجرایی این قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و با تأیید دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان و تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته می شود .

ماده 29ـ رئیس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون بوده و مسئول ستاد رسیدگی به امور آزادگان را تعیین خواهد نمود .

قانون فوق مشتمل بر بیست ونه ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/9/1368 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد  مصوب 22/3/1380 مجلس شورای اسلامي  

 ماده 1 ـ کلیه وزاتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی ، قوه قضائیه ، مجلس شورای اسلامی ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، نیروهای نظامی و انتظامی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش ، وابسته و تابعه آنها ، نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ( همانند شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان تأمین اجتماعی ، سازمان صنایع ملی ایران ، شرکت ملی فولاد ایران و... ، بانکها و شرکتهای تابعه و تحت پوشش آنها ) مشمولین این قانون هستند .

ماده2 ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده 1 این قانون مکلفند با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همه ساله در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود ( اعم از رسمی ، پیمانی ، ثابت ، قراردادی و عناوین مشابه ) حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75% ) از سهمیه ایثارگران یا پانزده درصد ( 15% ) از ظرفیت و مجوزهای استخدامی کل کشور را جهت استخدام فرزندان شاهد که بیکار و واجد شرایط تحصیلی و سنی باشند اختصاص دهند .

تبصره1 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در تأمین نیروی انسانی دستگاههایی که مجوز استخدام آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد نسبت به رعایت این موضوع اقدام کند .

تبصره2 ـ سهمیه استخدامی پیش بینی شده برای فرزندان شاهد در سطوح تحصیلی مختلف و متناسب با شرایط تحصیلی پیش بینی شده برای مجوزهای استخدامی تعیین خواهد شد .

تبصره3 ـ تأیید بیکار بودن فرزندان شاهد به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی خواهد بود .

ماده 3 ـ استخدام فرزندان شهدایی که قبل از شهادت یا مفقودیت ، مستخدم آن دستگاه بوده اند نسبت به فرزندان دیگر شهدای متقاضی استخدام اولویت دارد .

تبصره4 ـ فرزندان شاهد فارغ التحصیل رشته های پزشکی و پیراپزشکی که از گذراندن « طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی » معاف شده و یا می شوند مشمول تبصره 2 ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/2/1375 می باشند .

تبصره5ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون را به عهده داشته و گزارش عملکرد آن را همه ساله به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد .

تبصره6ـ آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلاميمصوب 31/3/1374

 ماده 1 ـ اهداف :الف _ تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیطهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی .

ب _ حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی آنان .

ج – ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان .

ماده 2 ـ  تعاريف :الف _ بنیاد ،

بنیاد مصستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می باشد .

ب _ جانباز ،

عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها در طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشود و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه می باشند .

تبصره 1 ـ بنیاد موظف است به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی جانبازان و جبران محدودیتهای ناشی از نقصانها و اختلالات عارضی ، آنان را تحت پوشش قرار داده یا بدهد .

تبصره2 ـ در موارد اختلاف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز کمیسیون موضوع ماده 16 این قانون تعیین تکلیف
 می نماید .

ج _ درصد جانبازی ،

عبارت است از میزان آسیب دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدید نظر خواهد شد .

تبصره ـ آئین نامه اجرائی درصد جانبازی توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

د _ پست همطراز ،

پست سازمانی با نامی است که با علامت اختصاری (× ) مشخص می شود و در مجموعه تشکیلاتی دستگاههای موضوع ماده 3 این قانون ایجاد می گردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می شود .

هـ _ جانبازان از کارافتاده کلی ،

کسانی که به تشخیص مراجع صالحه ( بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذیصلاح نیروهای مسلح ) از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند .

تبصره ـ تصویب از کارافتادگی کلی کارکنان جانباز دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه یا مستمری و یا حقوق حالت اشتغال با مراجع ذیصلاح مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط می باشد و معیار برای تصمیم گیری نظر کمیسیون پزشکی فوق خواهد بود .

ماده 3 ـ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات دولتی ، دستگاههای قضایی ، مجلس شورای اسلامی ، نهاد ریاست جمهوری ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمانها و واحدهای تابعه ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شرکتهای مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادر شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی اداره می شوند ، بانکها ، شرکتهای بیمه ، جمعیت هلال احمر ، شهرداریها ، شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده
می کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تأمین می گردد و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ( از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی پتروشیمی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران ) مشمول این قانون هستند .

ماده 4ـ دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون درخدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند .

تبصره –  جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده اند مشمول این ماده نخواهند شد .

ماده5ـ با جانبازانی که به دلیل آسیب ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات ، از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند براساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد .

ماده6ـ دستگاههای مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز ( براساس استعلام از مراجع ذیربط ) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه ، مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند .

تبصره ـ پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون ، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می باشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذیربط واریز شود .

ماده 7ـ به منظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شئون جانبازان ، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند از خدمت ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای والای این عزیزان باشد استفاده نمایند .

ماده 8ـ دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی ، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند .

تبصره – سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حسب درخواست دستگاههای یاد شده ، در صورت فقدان پست سازمانی متناسب با شرایط عمومی جانبازان ، نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پست های بلامتصدی و در صورت فقدان پست سازمانی بلامتصدی ، نسبت به ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید .

ماده9-  میزان ساعات کارکلیه جانبازان با توجه به نوع و در صد جانبازی و کاهش توانائی آنان به موجب
آئین نامه ای است که به پیشنهاد کمیته ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان و عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تبصره 1- بخشهای غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می باشند .

تبصره 2- جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند ، از اضافه کار ساعتی ، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آئین نامه آن پیش بینی می گردد برخوردار خواهند شد .

تبصره 3- دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست ( شغل ) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقدام نمایند .

ماده 10 ـ واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد ( 50% ) حق بیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار ، از حداقل پنجاه در صد ( 50% ) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود . اعتبار این ماده هر ساله در ردیف جداگانه ای در بودجه کل کشور منظور می شود .

ماده 11 ـ میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می گردند ( بنا بر رأی کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد جانبازی ) تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت . نحوه و ترتیب اجرای این ماده طی آئین نامه موضوع ماده 9 مشخص می گردد .

تبصره ـ افراد غیر شاغلی که بنا بر رأی کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازی بنیاد می باید به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداری جانبازان اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان تا زمانی که آنان عهده دار این امر می باشند حق الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید .

ماده 12 ـ به منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب ، کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزشهای کوتاه مدت ، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند . جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره مند خواهند شد . نحوه اجرای این ماده به موجب آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد .

ماده 13 ـ دستگاههای مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی ، اجتماعی و اقتصادی که واگذار
می نمایند یا می توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاههای دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قرار دهند ، چگونگی اعطای تسهیلات مذکور براساس آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 14 ـ کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی ، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرائی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد همکاری لازم را معمول دارند .

تبصره‌ـ مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید .

ماده 15 ـ آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان بنیاد و بنیاد شهید انقلاب اسلامی به دلیل ضایعات ناشی از جانبازی فوت می نمایند " شهید " محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تحت پوشش بنیاد مزبور قرار می گیرند .

ماده 16 ـ بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد ، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید .

تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجر بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می باشد .

ماده 17 ـ آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش بینی شده در این قانون  و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند .

ماده 18ـ کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی وسایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام ، و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند .

تبصره ـ اعطای امتیازات معادل موضوع این ماده در واحدهای مشمول قانون کار که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری می باشند ، طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزیر کار و امور اجتماعی ابلاغ می شود .

ماده 19 ـ کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل آنها اقدام نمایند .

تبصره ـ در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام می گردد .

ماده 20ـ از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد .

تبصره ـ کلیه آئین نامه های اجرائی قانون آزمایشی قبلی ، تا تصویب آئین نامه های اجرائی این قانون قابل اجر
می باشند .

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/4/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

قانون الحاق يک تبصره به عنوان تبصره 7 به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

 ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره 7 به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 13/6/1370 – اضافه می شود :

تبصره 7 ـ دولت می تواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای ( د ) و ( هـ ) تبصره 4 این ماده می شوند ، علاوه بر گروههای تشویقی تبصره یاد شده یک الی دو گروه تشویقی دیگر اعطاء نماید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

                               مهدی کروبی          

                                       رييس مجلس شورای اسلامی

 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی مصوب 30/6/1372

 ماده واحده ـ مستخدمین شهيد ، جانباز از کارافتاده کلی ، جانباز آزاده از کار افتاده کلی و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25/11/1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل ، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه ، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و براساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهد شد .

تبصره 1ـ برای آن دسته از شهداء و جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده از کارافتاده شده اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 ـ حقوق موضوع این قانون به آزاده یا جانباز از کارافتاده کلی و عائله شهید و یا مفقود الاثر موضوع ماده 7 قانون برقراری حقوق و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء ... مصوب 25/11/1361 و تبصره ذیل آن پرداخت خواهد شد .

تبصره 3ـ چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید شوهر اختیار کرده و مطلقه شده و ضرورت طلاق مورد تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی باشد از همان تاریخ طلاق مجدداًًً حقوق آنها برقرار و پرداخت می گردد .

تبصره 4ـ بنیاد شهید موظف است آن دسته از شهدایی را که دارای بیش از یک همسر دائم بوده و شرایط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازاء هر یک از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقی علاوه بر حقوق وظیفه مقرر از محل اعتبار خود تعیین و پرداخت نماید .

تبصره 5ـ  برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره یک این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی است .

تبصره 6ـ از تاریخ تصویب این قانون ، قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا ، مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 22/10/1364 در موارد مغایر با این قانون لغو و حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه یا مستمری موضوع این قانون توسط دستگاهها و صندوقهای مربوط پرداخت خواهد شد .

تبصره 7 -از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی ایثارگر ( آزادگان – جانبازان – رزمندگان – افراد خانواده شهدا – مفقودین ) در دستگاههای دولتی ، مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 نخواهند بود .

تبصره8 – منظور از ایثارگران ، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده شهدا و ... مصوب 7/10/1367 می باشد .

تبصره 9- آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام شهریورماه یکهزار و سیصدو هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است

بخشنامه به کليه وزاتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

نظر به اینکه در خصوص تاریخ و نحوه اجرای قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 7 به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 21/1/81 مجلس شورای اسلامی ، از این سازمان استعلامهایی به عمل آمده است ، لذا به منظور رفع ابهام مراتب ذیل ابلاغ می گردد :

دستگاههای مشمول قانون فوق می توانند از تاریخ 7/3/81 به بعد به آن دسته از مستخدمین ایثارگر واجد شرایطی که مشمول بندهای «د» و «هـ»  تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت می شوند و قبلاً از حداکثر دو گروه تشویقی برخوردار شده اند در صورت استحقاق یک الی دو گروه تشویقی دیگر اعطاء نمایند .

مجموع گروههای تشویقی ناشی از اجرای تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره 7 الحاقی اعم از ایثارگری ، خدمات برجسته و مدیران تا 4 گروه بوده و در هر حال حداکثر گروههای قابل احراز توسط مستخدمین از گروه 20 تجاوز نخواهد کرد .

در اعطای گروههای تشویقی موضوع تبصره 7 الحاقی ، رعایت دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته و ضوابط گروههای تشویقی مدیران الزامی است .

به ایثارگران مشمول بند «هـ» تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ ، خارج از آمار و سهمیه کارکنان برجسته واحد سازمانی خود ، گروه تشویقی بابت خدمات برجسته ناشی از ارزشیابی سالانه اعطاء می گردد .

دریافت توأمان دو گروه تشویقی بابت خدمات برجسته و مدیران ، در صورت واجد شرایط بودن مستخدم ایثارگر و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع می باشد .

آئين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ....( تصويب نامه شماره 9866/ت 245 هـ مورخ 2/7/73 هيأت وزيران )

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1373 بنا به پیشنهاد شماره 6906/د مورخ 25/11/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، به استناد تبصره 9 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372 ـ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :

الف ـ قانون : قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372 .

ب ـ دستگاه : کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و کلیه نیروهای مسلح .

ج ـ جانباز از کارافتاده کلی و آزادگان جانباز از کارافتاده کلی : کسانی که حسب مورد بنا به تشخیص مرجع های صالح ( بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یا ستاد رسیدگی به امور آزادگان یا مرجع های ذیصلاح نیروهای مسلح ) از کارافتاده کلیه شناخته شده و قادر به کار نباشند .

د ـ شهيد و مفقودالاثر : افرادی که بنا به تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی شهید یا مفقودالاثر شناخته شوند .

تبصره ـ تعیین شهید و مفقودالاثر در نیروهای مسلح با پیشنهاد کمیسیون موضوع ماده 134 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب 1370 ـ و ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1366 ـ و تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی صورت می گیرد . در صورت بروز اختلاف نظر مطابق تدبیر مقام معظم فرماندهی کل قوا ـ موضوع نامه شماره 5173 مورخ 11/11/1369 ستاد کل نیروهای مسلح اقدام می شود .

هـ ـ پست يا شغل سازمانی با نام : مجموع مشاغل مرتبط با پست های متناسب با مشاغل قبلی مشمولان قانون است که بنا به پیشنهاد مربوط به تأیید مرجع های ذیصلاح تصویب کننده تشکیلات دستگاه مربوط برسد .

و ـ مستخدمان نيروهای مسلح : مستخدمان ثابت و پیمانی نیروهای مسلح .

ماده 2ـ شهدا ، مفقودالاثر ها ، جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان جانباز از کارافتاده کلی که حقوق و وظیفه یا مستمری آنان حسب مورد براساس قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی ـ مصوب 1364 ـ برقرار شده یا می شود ، مشمول این آئین نامه هستند .

تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و قضات نیز مشمول این آئین نامه هستند .

ماده 3ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال آن دسته از شهدا  جانبازان از کارافتاده کلی ، آزادگان از کارافتاده کلی و مفقودالاثرهایی که مستخدم دولت نبوده یا مشمول قانون کار هستند پس از کسر حق بیمه مقرر و واریز آن به صندوق تأمین اجتماعی توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی پرداخت می شود .

تبصره ـ حقوق بازنشستگی ، وظیفه یا مستمری افراد یاد شده یا بازماندگان آنها توسط سازمان تأمین اجتماعی برقرار و پرداخت می شود .

ماده 4ـ کلیه دستگاهها مکلفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای ایجاد پستها یا مشاغل سازمانی با نام را در اختیار مرجع های ذیصلاح تصویب کننده تشکیلات دستگاه مربوط قرار دهند .

تبصره 1ـ پست ها یا مشاغل یاد شده علاوه بر پست های سازمانی مصوب ، به مجموعه تشکیلات دستگاه ذیربط افزوده می شود و با فوت عادی یا رسیدن سنوات خدمت مقرر و بازنشسته تلقی شدن مشمولان این آئین نامه ، پست ها و مشاغل مزبور از مجموعه تشکیلات تفصیلی دستگاه حذف می شود .

تبصره 2ـ در صورت ادغام ، انحلال یا واگذاری دستگاهها ، پست ها و مشاغل با نام موضوع این ماده به مجموعه تشکیلاتی دستگاه اصلی یا مادر منتقل می شود و در مورد دستگاههایی که از دستگاهی جدا و به دستگاه دیگری ملحق می شوند مطابق مصوبه مربوط عمل می شود .

ماده 5ـ از تاریخ تصویب قانون ( 30/2/1372 ) حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره 6 قانون همانند مستخدمان شاغل همطراز توسط دستگاه ذیربط تعیین می شود مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل با انتصاب در پستها یا مشاغل با نام به گروههای مربوط تخصیص می یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می کنند .

مشمولان یاد شده از حقوق ، افزایش سنواتی ، فوق العاده شغل ، تفاوت تطبیق حقوق ( حسب مورد ) ، کمک هزینه عائله مندی و اولاد ، کمک هزینه مسکن در خصوص نیروهای مسلح ( که براساس ضوابط مربوط پرداخت می شود ) و سایر مزایای مستمر از جمله فوق العاده جذب ـ از زمان برقراری در مشاغل مربوط ـ از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار می شوند .

حقوق حالت اشتغال ، بازنشستگی یا مستمری عائله تحت تکفل آنان حسب مورد توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت می گردد .

تبصره 1ـ حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره 1 اصلاحی قانون و ماده 3 این آئین نامه نیز براساس ضوابط مقرر در این ماه تعیین می گردد .

تبصره 2ـ آن عده از مشمولان این آئین نامه که تا پیش از تصویب قانون با سنوات خدمت افزون بر سی سال بازنشسته شده باشند با رعایت مقررات مربوط مشمول تبصره 4 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و از افزایش سنواتی مضاعف استفاده می کنند .

ماده 6ـ  بنیاد شهید انقلاب اسلامی مکلف است کسور بازنشستگی موضوع تبصره 3 قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1364ـ را به صندوقهای دستگاههای ذیربط مسترد کند .

تبصره ـ در صورتی که کسور بازنشستگی یاد شده صرف پرداخت حقوق مشمولان قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهید و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی شده باشد ، بودجه لازم برای پرداخت حقوق مشمولان این آئین نامه در مورد صندوقهای بازنشستگی مربوط در بودجه کل کشور پیش بینی و پرداخت می شود .

ماده 7ـ حقوق حالت اشتغال مشمولان این آئین نامه تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی براساس ضوابط و مقررات دستگاه ذیربط و با رعایت معافیتهای مقرر حسب مورد مشمول برداشت کسور قانونی ( بازنشستگی و بیمه مالیات ) است .

تبصره ـ کسور بازنشستگی شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان جانباز از کارافتاده کلی و مفقود الاثرها از تاریخ شهادت یا جانبازی یا اسارت یا مفقود الاثر شدن تا تاریخ اجرایی قانون طبق ضوابط مربوط و بر مبنای حقوق مستمری یا وظیفه پرداخت شده در این مدت توسط دولت به صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت می شود .

ماده 8ـ در تعیین گروه یا افزایش سنواتی استحقاقی و عناوین مشابه مشمولان این آئین نامه ، مدت استفاده از حقوق وظیفه تا تاریخ تطبیق وضع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به عنوان سابقه خدمت قابل قبول بر مبنای 3% مورد محاسبه قرار می گیرد و پس از آن براساس ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت 5% در هر سال است .

 ماده 9ـ مشمولان این آئین نامه از تاریخ تصویب قانون بر مبنای آخرین شغل یا پست مورد تصدی زمان اشتغال فقط با استفاده از دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی مربوط موضوع قانون تطبیق داده می شوند و در مواردی که به موجب تبصره های 3 و 4 و ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت از امتیاز دو گروه تشویقی برخوردار شده باشند مجاز به استفاده مضاعف از امتیاز یاد شده نیستند .

ماده 10ـ ارتقای گروه مستخدمان مشمول این آئین نامه به گروهها یا درجات یا عناوین مشابه که با توجه به مقررات استخدامی مربوط مستلزم کسب امتیازهای خاص ( براساس سیستم های امتیازی ) یا طی دوره های آموزشی است بدون رعایت شرایط مزبور انجام می شود .

ماده 11ـ حقوق حالت اشتغال آن عده از مشمولان این آئین نامه که در زمان تصدی مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت با همتراز آنان ، شهید ، جانباز از کارافتاده کلی یا آزاده جانباز از کارافتاده کلی شده باشند براساس عدد مبنای مربوط و همانند مقامات شاغل تعیین می شود .

ماده 12ـ مستخدمان بازنشسته شهید ، جانباز از کارافتاده کلی ، آزاده جانباز از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با استفاده از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر موضوع قانون یا قانون نظام هماهنگ پرداخت همچنیان بازنشسته تلقی می شوند .

ماده 13ـ در مواردی که جانبازان از کارافتاد کلی و آزادگان جانباز از کارافتاده کلی قبل از رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی فوت کنند از تاریخ فوت تا رسیدن به سن بازنشستگی حقوق وظیفه یا مستمری ذیربط براساس مقررات استخدامی دستگاه مربوط تعیین و پرداخت می شود .

تبصره ـ در صورتی که حیات مفقودالاثر موضوع قانون حین استفاده از حقوق حالت اشتغال محرز شود ، از زمان احراز با آنان براساس مقررات مربوط رفتار می شود .

ماده 14ـ در کلیه دستگاههای مشمول این آئین نامه ، حقوق وظیفه یا مستمری وراث اناث تحت تکفل شاهد که پس از اختیار شوهر مطلقه شده اند پس از تأیید وقوع طلاق و ضرورت آن توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی دوباره برقرار می شود .

ماده 15ـ وراث قانونی شهدا و مفقودان موضوع قانون چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر داشته باشند فقط
 می توانند به انتخاب خود از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط استفاده کنند .

ماده 16ـ افراد تحت تکفل موضوع تبصره 2 عبارتند از :

الف ـ فرزندان ، نوادگان یا زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت مشمولان این آئین نامه بوده اند ، همچنین نوادگانی که در کفالت ایشان بوده اند با دارا بودن شرایط زیر :

1. فرزندان و نوادگان پسر از بیست سال کمتر داشته باشند مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند که در این صورت نیز حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنج سالگی قطع می شود .2. فرزندان و نوادگان دختر تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ، ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنج سالگی قطع می شود .

3. مادر ، به شرط نداشتن شوهر .

4. عیال دائمی ، تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد .

5. شوهر ، در صورتی که علیل و از کارافتاده و در کفالت عیال خود باشد .

6. فرزندان و نوادگان علیل ناقص العضو مشمولان این آئین نامه که قادر به انجام کار نباشند در تمام مدت عمر .

ب ـ برادر و خواهر علیل یا ناقص العضو که در کفالت مشمولان این آئین نامه بوده و قادر به انجام کار نباشند در تمام مدت عمر .

ج ـ خواهر ( به شرط نداشتن شوهر ) و برادری که در کفالت مشولان این آئین نامه بوده اند تا پایان 20 سالگی ، مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت تا پایان بیست و پنج سالگی .

تبصره 1ـ فرزندان دختر و خواهر تحت تکفل در صورتی که پس از پایان 20 سالگی یا 25 سالگی حسب مورد شوهر نداشته و با تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای تأمین زندگی خود درآمدی نداشته باشند ، تا زمانی که درآمد ندارند .

تبصره 2ـ تشخیص مصادیق افراد تحت تکفل پس از طی تشریفات قانونی با دستگاه پرداخت کننده حقوق حالت اشتغال یا بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری است

احتساب سابقه حضور در جبهه و معالجه جانبازان

               به استناد ماده 6 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 مدت حضور در جبهه و معالجه قبل از استخدام جانبازان از نظر بازنشستگي و بدون پرداخت كسور بازنشستگي قابل احتساب خواهد بود .

  قوانین ایثارگران

باتوجه به قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ایثارگران مشمول مقررات خصا خود می باشند که به طور اجمالی اشاره ای به برخی از این قوانین به شرح زیر می گردد :

1- قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/74 :

مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در خصوص پست سازمانی با نام ، تعیین درصد جانبازی ، تصویب ازکارافتادگی کلی جانبازان ، استفاده از خدمات جانبازان در مشاغلی متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنها ، میزان ساعات کار جانبازان و کسر ساعت کار آنها ، ایجاد پست سازمانی همطراز برای جانبازان ، آموزشهای کوتاه مدت و بلند مدت ( مأموریتهای آموزشی و ... )

2- قانون حمایت از آزادگان

مشتمل بر بیست و نه ماده و دوازده تبصره در خصوص اشتغال به خدمت ، درمان رایگان تا بهبودی کامل ، ذخیره مرخصی ، یک مقطع تحصیلی بالاتر ، تبدیل وضع استخدامی ، محاسبه دو برابر مدت اسارت ، معافیت از خدمت وظیفه ، از کار افتادگی ، اتلاق شهادت در صورت فوت ، معافیت مالیاتی ، تسری امتیازات رزمندگان و ... .

3- قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز ، از کار افتاده و مفقود الاثر

مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در خصوص ، اجیاد پستها یا مشاغل سازمانی با نام ، چگونگی پرداخت حقوق و مزایا ( همانند مستخدمان شاغل همتراز ، اختصاص گروههای مربوطه ، نحوه بازنشستگی و ...

4-بخشنامه 2727/د مورخ 20/5/71 در خصوص امتیازات استخدامی ایثارگران

امتیازات مربوط به قوانین فوق بصورت نمودار به پیوست می باشد .

 امتیازات و قوانین ایثارگران

ایثارگران بر اساس ضوابط و قوانین شامل : شهدا و مفقودین ، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان جنگ نابرابر می باشند .

 


شهدا
و مفقودین

 

 آزادگان

 جانبازان

 رزمندگان

ایثارگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیازات مربوط به استخدام آزادگان عزیز

ذخیره مرخصی های استحقاقی سالیانه دوران اسارت

استخدا رسمی آزادگان

اعطاء یک گروه تشویقی با کمتر از سه سال سابقه اسارت

 

آزادگان

احتساب مرخصی استحقاقی دوران اسارت

اعطای دو گروه تشویقی با بیش از 3 سال سابقه اسارت

احتساب مدت اسارت به میزان دو برابر

معافیت از شرط

حداقل تحصیلات

معافیت از شرط حداقل و حداکثر سن استخدام

احتساب مرخصی استحقاقی دوران اسارت

مشمول ماده 8 قانون

 نظام هماهنگ

معافیت از

خدمت وظیفه

استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


امتیازات استخدامی و اداری رزمندگان

برخورداری از اولویت استخدام به صورت رسمی یا غیر رسمی

اعطاء یک گروه تشویقی بابت حداقل 6 ماه متوالی یا ماه متناوب سابقه خدمت 9 در جبهه

اعطای یک گروه ارفاقی بابت عضویت در گردانهای عاشورا

استفاده رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی از تسهیلات مربوط به ورود  به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 رزمندگان

اعطاء افزایش سنواتی تشویقی به ازاء هر سال سابقه عضویت بسیج

اعطاء دو گروه تشویقی بابت بیش از  3 سال سابقه خدمت در جبهه

برخورداری از تفاوت تطبیق ایثارگری و تشویقی

در صورت خدمت در جبهه در حین خدمت سربازی استفاده از امتیازات جبهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیازات مربوط به شهدا و مفقود الاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

استفاده فرزندان شاهد

از یک گروه تشویقی

از تاریخ (1/1/86 )

استفاده شهداء و مفقودین از قانون حالت اشتغال

برخورداری از تفاوت تطبیق ایثارگری و تشویقی

 شهدا و مفقودین

 

استفاده شهدا و مفقودین مشمول حالت اشتغال

از 2 گروه بالاتر

استفاده مستخدمین شهید و جانباز مشمول حالت اشتغال از 20% افزایش فوق العاده شغل سالانه               ( فوق العاده برجستگی )

استفاده فرزندان شاهد از 25% ظرفیت و مجوزهای استخدامی کل شور ( سهمیه استخدامی فرزندان شاهد )

برخورداری شهداء ، جانبازان ... از طرح مسیر ارتقاء شغلی

( مشمولین حالت اشتغال )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعطاء یک گروه تشویقی به جای یک مقطع تحصیلی

یک مقطع تحصیلی بالاتر

 

جانبازان

مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ

معافیت از مالیات

اعطای 2 گروه تشویقی با بیش از 40% ارکارافتادگی

کسر ساعات کار موظف

استفاده جانبازان ازکارافتاده کلی از قانون حالت اشتغال

اعاده به خدمت

اعطای یک گروه تشویقی تا چهل درصد از کارافتادگی

تبدیل وضیت به رسمی

معافیت از پرداخت

کسور بازنشستگی

اعطای مأموریت آموزشی

برخورداری جانبازان از کارافتاده کلی مشمولیت قانون حالت اشتغال از طرح مسیر ارتقاء شغلی

احتساب مدت خدمت و مدت معالجه در جبهه از لحاظ بازنشستگی

برخورداری از اولویت استخدام

افزایش سنواتی تشویقی به ازای

 هر ده درصد جانبازی

 

 

بازنشستگی جانبازان

حفظ پست سازمانی

معافیت از پرداخت حق بیمه

افزایش سنواتی تشویقی به ازای هر سال خدمت در جبهه

 
امتیازات و تسهیلات استخدامی ، اجتماعی جانبازان

 

 

تغییر قالب صفحه