عنوان پست : معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه

                   تمامي دوره هاي تحصيلي

      معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه در رويكرد جديد زيرنظر مدير، به برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت و ارزشيابي و پيگيري اجراي فعاليتهاي پرورشي مبادرت نموده و به جاي تصدي مستقيم همه فعاليتهاي پرورشي، براي مشاركت دانش آموزان، معلمان و ساير كاركنان و اولياء زمينه سازي و تدبير مي نمايد.

      در اين رويكرد، علاوه بر مخاطب فعاليتهاي پرورشي بودنِ دانش آموزان، از استعداد و توانايي آنان در پيگيري و دستيابي اهداف پرورشي براي تحقق مدرسه زندگي بهره گيري خواهد شد.

- توجه مستمر به منويات و رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري و اهداف هشت گانه مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و سياستهاي فرهنگي نظام و برنامه ريزي براي تحقق آنها متناسب با ويژگيهاي مدرسه و دانش آموزان، پس از تصويب شوراي مدرسه.

- تهيه و تدوين برنامه سالانه بخش پرورشي، و تقويم فعاليتهاي پرورشي مدرسه با استفاده از نيازسنجي و مشورت، و براساس شيوه نامه هاي ابلاغي و ارائه به شوراي مدرسه براي تصويب.

- هماهنگي و ارتباط منظم با مسؤولان ذيربط اداري و حضور در جلسات و همايشهاي حوزه هاي پرورشي و آموزشي.

- اهتمام براي اقامه نمازجماعت و اعتلاي فعاليتهاي قرآني و تعظيم شعائر ديني و انقلابي در مدرسه.

- دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگي براي ايفاي نقش فعال تر پرورشي آنان در مدرسه و خارج مدرسه و نيز هماهنگي با معلمان پيشكسوت با هدف بهره گيري از همكاري آنان براي تعميم فعاليتهاي پرورشي در ساير معلمان و كاركنان مدرسه.

- اجراي شيوه نامه هاي ابلاغي و بخشنامه هاي پرورشي از جمله دستور عملهاي مربوط به دانش آموزان منتخب.

- نظارت بر كاركرد مربيان پرورشي – بهداشت و همچنين مشاور – كتابدار و كاركرد فوق برنامه معلمان تربيت بدني و هماهنگي بين آنان.

- جلب مشاركت فعال و ارتباط اثر بخش و صميمي با دانش آموزان به صورت فردي و جمعي و همكاري فراگير آنان در كليه فعاليتهاي پرورشي، بخصوص از طريق شوراي دانش آموزي.

- نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي پرورشي مدرسه و دانش آموزان و تلاش براي ارتقائ كيفيت آنها و تهيه و تنظيم گزارش از عملكرد پرورشي مدرسه براي اداره با رويكرد تحليلي و ارزيابي كيفي.

-اهتمام براي ارتقاء سلامت دانش آموزان، ورزش پرورشي و همگاني و نظام استعداديابي براساس بخشنامه هاي مربوطه.

- شناسايي دانش آموزان نخبه علمي،فرهنگي، هنري، ورزشي، مهارتي و بسترسازي براي بهره گيري و حمايت و پشتيباني از آنان با هدف تسهيل و تسريع مراحل رشد، براساس دستور عملهاي مربوطه.

- برنامه ريزي و اهتمام براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقيت و استعداد و مهارتهاي فردي و اجتماعي آنان و همكاري با سازمان دانش آموزي.

- همكاري براي راه اندازي تشكلهاي دانش آموزي مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگي فعاليتهاي آنان براساس ضوابط و مقررات.

- عضويت و حضور فعال و مؤثر در شوراي مدرسه و نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در امور پرورشي.

تغییر قالب صفحه